Strömsunds Arbetarekommun lyfter fråga om asylboenden och ersättningar

Vi Socialdemokrater i Strömsunds kommun ställer krav på höjda ersättningsnivåer för kommuner med stort asylmottagande. Den bristande kommunikationen mellan Migrationsverket och kommunen i samband med Migrationsverkets upphandlingav asylboenden måste förbättras.

_ABC9525

-Vi reagerar kraftfullt eftersom kostnaderna till följd av ett ökat asylmottagande inte täcks av de statliga ersättningarna. Våra nya invånare förtjänar ett värdigt mottagande och en meningsfull tillvaro. De nyanlända ska erbjudas ett fungerande boende, vård, omsorg och skolgång.

Strömsunds kommun, som kan stå modell för flera kommuner i Norrlands inland, har de senaste åren tagit ett stort ansvar i landets flyktingmottagande. Av humanitära skäl och medmänsklighet vill vi naturligtvis hjälpa och skydda människor på flykt från krig och förtryck. Strömsunds kommun har arbetat mycket med integrationsprocessen för både vuxna och barn. Genom arbete i olika projekt och har vi tagit fram metoder som nu sprids till andra kommuner i landet.

Kommunens ekonomiska utrymme begränsas i takt med befolkningsminskningen. Service till medborgarna ska tillhandahållas trots minskade resurser. Den stora mottagningen av asylsökande till kommunen leder till ökade kostnader kopplade till mottagande och integration. Ersättningen för asylsökande barn i skolan är långt under de genomsnittliga elevkostnaderna.

De schablonersättningar som betalas ut är många gånger betydligt lägre än kommunernas faktiska kostnader. Även om asylboenden är av tillfällig karaktär innebär det stora omställningskostnader för kommunen som redan idag har en mycket ansträngd ekonomi.

Fastigheter i norrlands inland köps upp eller hyrs ut till företag som har för avsikt att öppna asylboenden. Migrationsverket upphandlar och skriver avtal direkt med entreprenörerna utan dialog med kommunen. Kommunen ställs inför fullbordat faktum och ska erbjuda förskola och skola i princip från första dagen. Kommunen har inget handlingsutrymme och ställs inför orimliga krav då resurserna och kapaciteten inom skolverksamheten saknas. Asylmottagandet sker idag i kommuner där det finns tillgång till lokaler och bostäder. Dessvärre är det också just dessa kommuner som har den högsta arbetslösheten och en begränsad arbetsmarknad. På lite längre sikt ger det problem då de nya invånarna inte kan erbjudas arbete där de bor. De kan inte flytta till tillväxtområden där jobben finns eftersom det saknas bostäder där. -Det blir ett moment 22.

Ett aktuellt exempel är det planerade asylboendet i Hoting. De senaste åren har kommunen gjort förändringar inom skolan i Hoting och investerat i de lokaler som verksamheten har behov av. Idag väntas besked om asylboende med 150 platser i Hoting. Anta att en fjärdedel är barn och ungdomar. Det innebär en 30-procentig ökning av antalet elever inom skolan och barnomsorgen. Ett litet samhälle som Hoting med 700 invånare skulle öka invånarantalet med 20 procent. Tillgång till aktiviteter och annat föreningsliv hjälper till att skapa ett bra mottagande, men det kräver både personal och lokaler – med mycket kort varsel.

2014 antog Strömsunds kommun Plan för inflyttning och integration. Ambitionen är att bedriva integrationsverksamhet på ett professionellt och kvalitativt sätt. Dagens rådande förutsättningar där kommunerna ställs vid sidan om när Migrationsverket upphandlar asylboenden runt om i Sverige, bidrar inte till en framgångsrik integration.

Socialdemokraterna i Strömsunds kommun kommer att lyfta frågan i Kommunstyrelsen som uppmanas skicka en skrivelse till arbetsmarknadsministern Ylva Johansson.

Susanne Hansson ks 1 vic ordf

Annonser

Regeringens genomförda vallöften

Just nu pågår en väldig kampanj i tidningar och sociala medier för att smutskasta, förringa regeringen och enskilda ministrars arbete. Egentligen är det inte särskilt konstigt då allianspartierna måste profilera sig på ett eller annat sätt.

Nåväl. Vi har en  minoritetsregering tillsammans med Mp och det kräver också stöd från andra partier i varje fråga för att inte åka på stryk i riksdagen. När vi nu också lever med högeralliansens budget blir det naturligtvis ännu svårare.

Det krävs alltså ett givande och tagande för att regeringen ska få igenom sina beslut som trots allt, i grunden vilar på vår politik våra värderingar.

Idag har vi fått en lista på vad regeringen hittills presterat utifrån våra vallöften. Det är naturligtvis mindre än om vi haft en egen majoritetsregering, men ändå bra tycker jag.

Avvänd länken nedan och läs vad vi sossar presterat från regeringsnivån. Naturligtvis är det oftast ute i kommunerna som vi gör beslutet till verkstad.

http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Uppfyllda-valloften/

Lars Andreasson ordf Strömsunds Ak

Här är Göran Bergström

 Personligt brev med anledning av nominering till ny Vice ordförande i Kommunstyrelsen

 Är född och uppväxt i Strömsund, mamma Kajsa kom från Svaningen och jobbade många år som lärare, pappa Erik kom från Östersund och jobbade många år för Bilbolaget där han var bilförsäljare. Flyttade till Stockholm 1973 med 325 kronor på fickan, började arbeta på Marabou och gjorde Oboy Chokladsås, städade på kvällarna på Domus i Sundbyberg. Gjorde sen min militärtjänst på Kustjägarskolan och började som Polis 1975.

Har genom åren fått stor erfarenhet av att arbeta i komplexa organisationer som FN och EU med höga krav på effektiva och snabba genomföranden. Arbetar från ett helhetsperspektiv och försöker skapa hållbara och långsiktiga lösningar.

Min erfarenhet av polisarbete är väl beprövad och spänner sig över 40 år och i alla världsdelar. Jag har stor erfarenhet av yttre och inre arbetsledning på direkt, indirekt och strategisk nivå. Internationellt har jag haft många ledande befattningar för FN, EU och International Civilian Office.

För närvarande arbetar jag som Närpolischef i Strömsunds kommun med personal och budgetansvar. Ansvarar också för brottsförebyggande projekt samt med Norsk Polis beträffande en gränslös samverkan. Som ledare drivs jag av en vision av en trygg och säker livsmiljö. Ett samhälle för alla medborgare, oavsett ursprung, kön, ålder, eller politisk hemvist. Att arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv är för mig en självklarhet och där är mötet med allmänheten av avgörande betydelse.

Inom Kommunen är vi självklart beroende av att vårda och stärka vårt varumärke. Detta görs bäst genom att vinna allmänhetens förtroende, vilket är nödvändigt för att nå uppsatta mål. Arbetet med dessa frågor är viktiga hörnstenar i uppdraget och något jag kommer att lägga stort fokus på. Lika viktigt är att följa upp och utvärdera arbetet. Vi måste våga se vad som kan förbättras i ens egna och våra medarbetares insatser för att utveckla verksamheter åt rätt håll. Det är farligt att fastna i gamla hjulspår, utveckling är en förutsättning för en välmående organisation.

Kommunikation är grundbulten i mitt ledarskap, och jag strävar alltid efter att skapa ett arbetsklimat där medarbetare känner delaktighet och engagemang. Min erfarenhet av internationellt arbete i multikulturell miljö har gett mig ett unikt perspektiv på mänskliga relationer. Ledarskap är inte bara ett intellektuellt arbete, utan i lika hög utsträckning ett praktiskt och emotionellt arbete. Endast genom ett öppet klimat där varje medarbetare känner sig värdefull och respekterad kan vi utveckla och förbättra verksamheten.

Effektivitet, måluppfyllelse, och kvalitet i arbetet är områden som ligger mig varmt om hjärtat, därför är det oerhört viktigt att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö där möjligheten till inflytande, handlingsfrihet och personlig utveckling finns i det dagliga arbetet.

Jag sätter mig snabbt in i nya verksamheter, kommer snabbt på banan, och har uppnått dokumenterat goda resultat. Inom Strömsunds kommun ser jag en unik möjlighet att få kombinera min bakgrund och mina kunskaper med min brinnande vilja att arbeta för ett samhälle byggt på solidaritet, tillit och samarbete.

Tack för ordet

Göran Bergström

Susanne Hansson ny ordf i ks och Göran Bergström ny 1 vice ordf i ks

Susanne Hansson blir tillsammans med Göran Bergström våra nya socialdemokratiska kommunalråd i Strömsunds kommun. Formellt tas beslutet i kommunfullmäktige den 10 juni.

Susanne har jobbat politiskt i många år med bla ordförandeuppdrag i Socialnämnden och sitter idag som ks 1 vice ordförande. Hon har ett stort förtroende i arbetarekommunens alla grundorganisationer och var därför ett självklart val till ny ordf i Kommunstyrelsen

”Nykomlingen” Göran Bergström är född i Strömsund 1955 och har i sin yrkeskarriär jobbat med säkerhet och polisarbete i Sverige och internationellt. Göran är idag polischef i Strömsund

Vi önskar båda två lycka till i era viktiga uppdrag.

_ABC9525

Susanne Hansson

bild

Göran Bergström

Summering av den gångna mandatperioden! Gudrun Hansson, ordf kandidat till kommunstyrelsen

 

 

 

Tiden går fort och det är dags att blicka tillbaka för att se en del av vad vi åstadkommit under den här mandatperioden från 2011 -2014. Det har varit en stor utmaning att styra en kommun med socialdemokratiska värderingar och ha en borgerlig regering med helt andra värderingar. Det har inneburit att vi behövt kompensera, på olika sätt, det som nuvarande regering inte tagit ansvar för. Stort fokus har därför varit på arbetslöshetsfrågor. Ungdomsarbetslösheten var ca 27 % och vi satsade kommunala pengar som växlats upp i projektform. Resultatet blev att 122 ungdomar har kommit ut i praktik, studier eller arbete. Sommarjobben till ungdomar har ökat eftersom vi ökat på budgeten för dessa. Vi har återinrättat en kommunal arbetsmarknadsenhet och avsatt extra medel för att personer som varit arbetslösa länge ska få stöd och hjälp att hitta ett arbete. Vi har bidragit till att arbetslösa, via Kulturarvslyftet, fått arbete. Skolresultaten har höjts tack vare att vi satsat extra medel till grundskolan. För att möta behovet av vuxenutbildning har vi skjutit till extra medel. Barnomsorg kvällar, nätter och helger är infört vilket är nödvändigt om man ska kunna ta de arbeten som erbjuds. Förskole- och fritidspersonal har fått arbetskläder.

Vår kommun är utpekad som en kommun med hög barnfattigdom. Vi har därför infört avgiftsfri kulturskola och vi kan nu se att det nu finns många flera barn som deltar.

Mobil och bredband har varit stora frågor och föranlett både skrivelser och personliga möten med ansvariga på regeringsnivå. Vi har även tagit fram en bredbandsstrategi i kommunen och kommer nu att bygga ett eget nät. Vi är ju inte intressanta för marknaden! Tillgången till bredband är en avgörande fråga , både för det befintliga näringslivet och för nyetableringar.

Brismarkgården, äldreboendet i Hoting, är nu kommunalt och det ger oss möjligheter att kunna erbjuda de anställda heltidstjänster. ”Salamaten” har ersatts av lokalt tillverkad mat vilket lett till att många flera äldre nu beställer sin mat från kommunens kök.

Vi är nu beredda att fortsätta ta ansvar för kommunens utveckling och det vill vi göra bl a genom fortsätta jobba för att vi ska bli en attraktiv kommun. Vi sätter jobb och företagande, det livslånga lärandet och en bra kommunal service högst på dagordningen! Ett regeringsskifte den 14 september kommer att ge oss goda förutsättningar för det arbetet!

Gudrun Hansson (S), ordförandekandidat till kommunstyrelsen nästa period

Vi har inte råd med 4 nya moderata år i Sverige! Insändare av Susanne Hansson, kandidat till vice ordf kommunstyrelsen

I åtta år har Sverige styrts av en borgerlig allians. Skattesänkningar motsvarande 130 miljarder kronor har genomförts. Det är pengar som tagits från välfärden för att ge lägre inkomstskatt – främst till de 10 % av invånarna som tjänar bäst!
Den borgerliga alliansen har bit för bit monterat ner den välfärd som Socialdemokraterna byggt upp. Så kan vi inte ha det!
Någonting är allvarligt fel när skattesänkningar får gå före satsningar mot ungdomsarbetslöshet. Sjuka och utförsäkrade hänvisas till försörjningsstöd – trots att de tidigare arbetat och betalat in till den sjukförsäkring som ska hjälpa till när olyckan är framme eller när man drabbas av sjukdom. Moderaterna kallar sjukförsäkringen för bidrag! Med Moderaterna i spetsen har vi fått ett kallare Sverige där den som är frisk och har ett jobb kan leva ett bra liv men på bekostnad av en raserad välfärd där sjuka och arbetslösa inte kan få den hjälp de behöver. Så kan vi inte ha det i fyra år till!
Socialdemokraterna prioriterar jobben, skolan och välfärden. För oss i Strömsunds kommun innebär det till exempel att 1,1 miljoner tillförs förskolan för att kunna hålla nere barngrupperna till max 15 barn per grupp. De lägsta klasserna i skolan skulle i vår kommun få 1,8 miljoner extra för att klasserna inte ska vara så stora. Resurser tillförs för att stärka upp skolan med fler speciallärare. Fyra miljoner kommer att gå till att höja läraryrkets attraktivitet.
Med en Socialdemokratisk regering kommer satsningar på välfärden och jobben. Strömsunds kommun skulle få 37 traineeplatser inom omsorgen. Antalet platser inom vuxenutbildningen skulle öka för att de som vill ändra yrkesinriktning eller läsa vidare i vuxen ålder får möjlighet till det. Vi Socialdemokrater vill bygga ett varmare Sverige där vi hjälps åt och bryr oss om varandra. Ett samhälle där alla får plats och där man inte pekar finger åt grupper som anses tärande. Vi kan bättre! En röst på Socialdemokraterna den 14 september avgör hur framtiden kommer att se ut. Din röst gör skillnad.

Susanne Hansson, socialdemokrat och kommunstyrelsens vice ordförande i Strömsunds kommun

Ingen småbarnsgrupp i Förskolan ska vara större än 15 barn. S-löfte idag

 

Hej!

 

“Varifrån kommer regnet?”

“Hur många språk finns det i världen?”

“Kan du hjälpa mig?”

 

Jag vet att förskollärare och barnskötare inte alltid har den tid de behöver. Jag vet hur det påverkar barn, lärare och föräldrar. Forskare vet det, föräldrar och förskolepersonal vet det.

Ett barn som gått i en förskola med hög kvalitet lyckas bättre senare i livet. Ett barn som har en pedagog som har tid att svara på frågor, organisera aktiviteter, se varje individ i gruppen och som kan vägleda under en viktig tid i livet, får möjlighet att lyckas.

Forskningsläget är tydligt. Det viktigaste för att höja skolresultaten är att investera tidigt i barnen – i de första åren i skolan och i förskolan. Ju tidigare insatser desto större effekt. Men förskolegrupperna har vuxit och idag går över 23 000 barn i åldern 1-3 år i en barngrupp med minst 17 barn. Det är ohållbart.

Därför går Socialdemokraterna idag ut med ett viktigt löfte: ingen småbarnsgrupp i förskolan ska vara större än 15 barn. För varje barns rätt att få möjligheten att växa. För ett bättre Sverige. För alla.

 

Varma hälsningar Stefan Löfven

 

Strömsunds kommun klättrar 80 placeringar

Strömsunds kommun klättrar 80 placeringar i KFUM:s resultatlista som visar ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande. Det är viktigt att lyfta frågor som ungdomar är intresserade av. Som ex kan ges det medborgarförslag som kom från elever på Vattudalsskolan om en bättre skolgård. Skolgården kommer nu att förändras och synpunkter på utformningen har  inhämtats från elever som använder skolgården. Ett annat exempel är förslaget om en ny sporthall i Strömsund . En referensgrupp har bidats där förslagsställaren ingår. Vi har nu ett färdigt förslag och nu börjar jobbet med att hitta finansieringen.

Vi genomför även LUPP-undersökningar (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) samt ungdomskonvent. PÅ konventen har vi möjlighet att träffa ungdomar och diskutera olika frågor. Vi socialdemokrater har som mål att få till stånd ett ungdomsråd så att vi har ett forum där vi kan diskutera olika framtids-och ungdomsfrågor säger Gudrun Hansson, kommunstyrelsens ordf Strömsund (s)

Inlägg på Facebook ang våra företagsbesök

Jag fick en kommentar på FB angående måndagens företagsbesök med Gunnar Sandberg. Kommentaren gick ut på att politiken inte kan skapa jobb.

En ganska tråkig och farlig inställning.

Politiken har ju sin roll i det mesta som händer i samhället. Inte minst i att besluta om förutsättningar för lagar, skatter, miljö, skola, äldrevård mm mm.
För oss sossar är det självklart att träffa såväl enskilda människor som företagare, för att informeras om vardagens problematik och möjligheter. Därför är företagsbesök superviktiga.
Trots allt är det ju ändå det värde, som skapas i en produktion av efterfrågade varor och tjänster, som ger oss jobb, pengar till det allmänna, och en generell välfärd.
Självklart ska såväl riksdagsledamoten som fritidspolitikern göra sitt yttersta för att informera sig om samhällets brister, och behov och i kloka samtal hitta effektiva lösningar.
Politiken har makt och möjligheten att förändra. Den möjligheten vill jag ta.

Lars Andreasson ordf Strömsunds Arbetarekommun